به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، بر اساس اظهارات محمد مدد رئيس مركز آمار ايران كه اعلام كرد، در خوشه يك، درآمد سرانه هر نفر 788 هزار و 381 ريال و در خوشه دو درآمد سرانه هر نفر يك ميليون و 303 هزار و سه ريال است، درآمد خانوارهاي يك تا ده نفره كه بر اساس آن در خوشه هاي يك يا دو قرار مي گيرند و به آنها يارانه تعلق مي گيرد، به شرح زير توسط خبرنگار فارس محاسبه شده و آمار و ارقام آن هنوز از سوي مراجع رسمي تائيد نشده است.
بنابراين گزارش، در خانوارهاي دو نفره، اگر مجموع درآمد خانوار پايين تر از 157 هزار و 676 تومان باشد در خوشه اول و اگر درآمد آنها كمتر از 260 هزار و 600 تومان باشد در خوشه دوم قرار مي گيرند. همچنين خانوارهاي دو نفره با مجموع درآمد بالاتر از 260 هزار تومان يارانه نمي گيرند.
خانوارهاي سه نفره اي كه مجموع درآمد آنها كمتر از 236 هزار و 514 تومان باشد در خوشه اول جاي مي گيرند و اگر درآمد آنها كمتر از 390 هزار و 900 تومان باشد در خوشه دوم قرار مي گيرند و به بالاتر از اين رقم يارانه تعلق نمي گيرد.
به گزارش فارس، خانوارهاي چهار نفره با مجموع درآمد كمتر از 315 هزار و 352 تومان در خوشه اول، با درآمد كمتر از 521 هزار و 200 تومان در خوشه دوم و با درآمد بالاتر از اين در خوشه سوم (بدون يارانه) قرار مي گيرند.
اين گزارش حاكي است: خانوارهاي پنج نفره اي كه مجموع درآمد آنها كمتر از 394 هزار و 190 تومان باشد در خوشه اول جاي مي گيرند و اگر درآمد آنها كمتر از 651 هزار و 500 تومان باشد در خوشه دوم قرار مي گيرند و به بالاتر از اين رقم يارانه تعلق نمي گيرد.
بر اساس اين گزارش، خانوارهاي شش نفره با مجموع درآمد كمتر از 473 هزار و 028 تومان در خوشه اول، با درآمد كمتر از 781 هزار و 800 تومان در خوشه دوم و با درآمد بالاتر از اين در خوشه سوم جاي مي گيرند.
در خانوارهاي هفت نفره، اگر مجموع درآمد خانوار پايين تر از 551 هزار و 866 تومان باشد در خوشه اول و اگر درامد آنها كمتر از 912 هزار و 100 تومان باشد در خوشه دوم قرار مي گيرند. همچنين خانوارهاي هفت نفره با مجموع درآمد بالاتر از 912 هزار تومان يارانه نمي گيرند.
خانوارهاي هشت نفره با مجموع درآمد كمتر از 630 هزار و 704 تومان در خوشه اول، با درآمد كمتر از يك ميليون و 042 هزار و 400 تومان در خوشه دوم و با درآمد بالاتر از اين در خوشه سوم جاي مي گيرند.
همچنين خانوارهاي 9 نفره اي كه مجموع درآمد آنها كمتر از 709 هزار و 542 تومان باشد در خوشه اول جاي مي گيرند و اگر درآمد آنها كمتر از يك ميليون و 172 هزار و 700 تومان باشد در خوشه دوم قرار مي گيرند و به بالاتر از اين رقم يارانه تعلق نمي گيرد.
و سرانجام خانوارهاي ده نفره نيز با حداقل درآمد 788 هزار و 380 تومان در خوشه اول و با حداقل درآمد يك ميليون و 303 هزار تومان در خوشه دوم قرار مي گيرند
نوشته شده توسط یاسر فرجود چافی در یکشنبه چهارم بهمن ۱۳۸۸ ساعت ۹ قبل از ظهر | لینک ثابت |